Artikel Provinciale Drentsche en Asser Courant 11 december 1935

Wat moed en energie vermogen

Van eenvoudig gezel tot fabrieksdirecteur. Zoo, eigenlijk zou het opschrift boven het interview kunnen luiden, dat we hier weergeven en dat de gebroeders T.E. en H.P.C. de Geeter aan de Paul Krugerstraat ons gistermorgen toestonden, in verband met het zilveren jubileum van hun bedrijf op morgen. Want toen wij de heer T.E. de Geeter de vraag stelden wat hij was voor hij directeur der Mustang rijwielenfabriek werd, antwoordde hij: koperslagers knecht bij wijlen de firma W .Meyer. En zijn broer was machinist bij de exportslagerij te Assen. Er is dus in de nu verlopen 25 jaar heel wat met U gebeurd? En er is stellig hard gewerkt moeten worden om te komen tot wat Uw bedrijf thans is? Nou en of, antwoordde de heer de Geeter, nam zijn pet af, krabde zich achter zijn oor en vervolgde: "Ik weet nog als de dag van gisteren dat we begonnen. Dat was in 1910.

Aan de Boukengang, de tegenwoordige Prins Hendrikstraat, stond toen onze fabriek. Daar begonnen mijn broer, ik en een knecht een lak -en vernikkelinrichting. U zult er sindsdien heel wat verlakt en vernikkeld hebben, merkten we ondeugend op. Voor wat· rijwielen en rijwielonderdelen betreft, ja, antwoordde de door ons geïnterviewde. Want vooral de eerste jaren deden we niets anders dan oude fietsen lakken en vernikkelen. Althans dat was het hoofdwerk. Gaandeweg kwam er bij het vernikkelen van nieuwe sturen, welke bedrijfsuitbreiding het aanstellen vaneen paar nieuwe jongens nodig maakte. Dat duurde tot 1916, toen we de fabriek aan de Boukengang verkochten aan slager Baakman. Waardoor het verlakken en vernikkelen dus in andere vorm werd voortgezet? Dat weet ik niet, glimlachte de heer De Geeter, ons grapje begrijpend. Maar goed, zo vervolgde hij, wij hadden in1916 dus onze fabriek verkocht. In datzelfde jaar echter hadden we een terrein gekocht aan de Paul Krugerstraat, waar we een nieuwe lak -en vernikkelfabriek lieten bouwen, met daaraan verbonden een kleine ijsfabriek.

Hoe kwam U daartoe? Ja, glunderde de heer de Geeter, ziet U dat zit eigenlijk zo: Slager Baakman kocht onze fabriek aan en die maakte ons er op attent, dat de ijsverzorging voor de Asser slagers, die hun ijs uit Groningen betrokken, veel te wensen overliet. Niet alleen was het vanwege de afstand lastig, maar meermalen kregen de slagers niet genoeg of b. v. in de zomer helemaal geen ijs. Dat nu was voor ons aanleiding een klein ijsfabriekje te laten bouwen, waardoor wij in de gelegenheid waren de Asser slagers naar behoefte te voorzien. Is de ijsleverantie tot Assen beperkt gebleven?Kun je begrijpen, het geluk liep ons mee, zodat we al heel gauw als ijsleverancier in Drenthe en Groningen er in zaten! Vooral Groningen is de beste afnemer. Het bouwen van een nieuwe ijsfabriek was in 1920 noodzakelijk. Op het ogenblik leveren wij zo'n 15000 kilogram ijs per dag. Het ijsverbruik mag door frigidaires e.d. wat zijn afgenomen, door de legers van ijscokarretjes nam het aan de andere kant weer toe. U moet de inrichting straks maar eens bekijken. Wij leveren geen bom ijs, geen witijs, maar door een speciaal daartoe nodige inrichting vervaardigt helder doorzichtig ijs, zoals er hier in het Noorden nog niet veel geleverd wordt. Wij zetten het af door heel Drenthe en Groningen. Maar goed, dat is de eerste –en tot dusver enige -Asser ijsfabriek.

Intussen zaten wij met onze lak –en vernikkelinrichting niet stil. In 1918 reeds waren wij met ons artikel gaan grossieren. Mijn broer met een paar knechts in de fabriek en ik op reis. Er gaat niets boven de baas zelf! Of U het begrepen hebt. Wij hebben een keer een reiziger gehad, maar in plaats dat we er beter van werden, werden we er minder van! Weg met den man! Zelf maar weer op reis en net als voorheen weer tevreden klanten. Tot 1921 was ons hoofdwerk nog steeds het vernikkelen en verlakken van rijwielen en rijwielonderdelen. Maar in 1921 begonnen wij nieuwe rijwielen te maken. Dat werd ons Mustang rijwiel, waarvan we destijds zo'n 500 per jaar maakten. We begonnen weer klein, van lieverlee de zaken uitbreidend en weer hadden wij de wind in de zeilen, zodat er nu een 1500 rijwielen per jaar worden afgeleverd.

Maar nog zijn wij er niet. Want in 1933 begonnen wij met het vervaardigen van speciale rijwielen. Opnieuw was een uitbreiding van het personeel nodig. Op het ogenblik vervaardigen we een 15000 frames, die door het gehele land worden afgezet. En wat zou de toekomst nou nog voor U in de schoot verborgen houden?? Dat is moeilijk te zeggen, maar plannen zijn er nog genoeg.

Dag aan dag werken we wat we kunnen. Veel van de machines die in de fabriek staan hebben we zelf vervaardigd, en nooit is de fabriek, die een deel van ons leven is geworden, ons uit de gedachten. Altijd zijn wij er voor bezig, uitbreidend, verbeterend,moderniserend, omdat de slechte tijden ons er toe dwingen! Waarlijk, hoe slechter de tijd wordt, hoe meer de vraag naar vluggere en goedkopere leveranties toeneemt. En zal aan die eisen kunnen worden voldaan,dan moet men zorgen bij te blijven.

Hoeveel man personeel heeft U? 25 man. Alle leden van het personeel komen uit Assen, en zij zijn wat de oudere krachten betreft, alle bij ons in het bedrijf groot geworden. Van eenvoudig knechtje zijn ze in onze fabriek opgekweekt tot vakman. Wij hebben ambitie voor ons bedrijf natuurlijk! Maar zij ook! ! Als er weer moderne machines worden tewerkgesteld -een moderne roulerende moffelaar b. v. die pas in gebruik is of een zandstraalmachine om het fietsenstaal blank te spuiten -dan is er niet alleen een gelukkige glimlach om ons gezicht, maar ook op dat van ons personeel waar te nemen. En dat is prettig! ! Vijfentwintig jaar lang hebben we nu gewerkt, maar we hopen nog lang niet aan het eind van ons bedrijf te zijn.

Geniet U ook faciliteiten van de Gemeente voor gas en elektriciteit ?? Niets, wij vervaardigen ons eigen gas en onze eigen elektriciteit en we zorgen voor onze eigen waterleveranties. En wat dat laatste betreft zijn er plannen die naar het ons voorkomt uitstekend voor verwezenlijking vatbaar zijn, als we de nodige financiële medewerking van de gemeente maar hadden. Hoe bedoelt U??? Dat we Assen zouden kunnen helpen aan een keurig badhuis met 18 douches en twee kuipbaden, als de Gemeente maar wilde meewerken. Het warme voor de fabriek verloren water loopt nu door een riool weg, terwijl dat water uitstekend voor een badinrichting zou kunnen worden aangewend. Weliswaar heeft de Gemeente zelf plannen in deze richting n.l. het water van het aboittoir te leiden naar een op de plaats van het oude keuringslokaal te bouwen badhuis, maar het douchewater zal dan over een te grote afstand moeten worden toegevoerd. De Volksbond voelt meer voor ons plan. Die wil ook financieel wel meewerken. Maar de Gemeente laat het tot dusver zitten. Doch wie weet wat er gebeurd als we ons gouden jubileum aan de fabriek beleven, zo besloot de heer De Geeter.

En wij begrepen dan ook volkomen de tevreden lach die zich plooide op zijn gezicht toen hij ons leidde door zijn fabriek, waarin als bij Henry Ford maar dan in wat kleiner formaat, reeds geruime tijd aan de lopende band wordt gewerkt. Excelsior, mijne heren!!!!