Het bedrijf door de jaren heen

Aanvraag gasleiding 12 augustus 1910

Deze brieven vonden we terug in de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 12 augustus 1910.

Aan de raad der gemeente Assen.

Ondergeteekenden H.P.C.de Geeter en T.E.de Geeter, wonende alhier, geven uwen Raad met verschuldigden eerbied te kennen:

dat zij voornemens zijn een nikkelfabriek op te richten op het perceel Sectie M1778 aan de Boukengang in de gemeente Assen;

dat zij in die fabriek benoodigd hebben een gasmotor;

dat door bovengenoemden Boukengang geene gasleiding ligt, was dit wel het geval dan zou dit hen zulks bij de oprichting van genoemde fabriek zeer ten goede komen;

dat zij anders zich van gas moeten voorzien van af de Rolderstraat of Oranjestraat, wat zeer kostbaar zal zijn. dat in de Boukengang mettertijd zeer waarschijnlijk meerdere gebouwen zullenverrijzen waarin toch ook zeer zeker gas zal worden gebruikt.

Redenen waarom zij uwen Raad eerbiedig verzoeken reeds thans door bovengenoemden Boukengang eene gasleiding te willen doen leggen of vooreerst een gedeelte tot aan de op te richten fabriek vanaf de Rolderstraat of Oranjestraat.Assen,

21 juli 1910.

't Welk doende,

T .E. de Geeter.

H.P .C. de Geeter.

 

Aan de Heeren Burgemeester en
Wethouders der gemeente Assen.

Edelachtbare Heeren,

Onder terugzending van het verzoek van de Gebr. de Geeter om met hunne  fabriek, welke in den Boukengang geplaatst wordt, aansluiting te verkrijgen aan de hoofdgasleiding, moet ik beleefd opmerken dat in genoemde weg geene hoofdgasleiding aanwezig is.

Hoewel het wel doenlijk is om genoemde fabriek vanuit de Rolderstraat van gas te voorzien, adviseer ik U toch om in de geheele Boukengang eene begoten ijzeren hoofdgasleiding -groot (niet te lezen) -te doen leggen. Binnen korten tijd zullen daar zeker meer verbruikers komen en zou het leggen van eene kleinere leiding een lapmiddel blijken te zijn geweest temeer daar vanaf de Rolderstraat ook al eene leiding ligt naar de borstelfabriek der firma Godschalk, waarvan de kosten destijds door genoemde firma aan de fabriek werden vergoed onder voorwaarde dat, wanneer de Gemeente mocht overgaan tot het aanbrengen van eene hoofdgasleiding in genoemde Boukengang, haar dit bedrag zal worden gerestitueerd.

Van deze leiding zou vanwege hare capaciteit geen gebruik kunnen worden gemaakt voor de te bouwen nikkelfabriek. Bij het leggen der nieuwe hoofdleiding in de Stationstraat is reeds een stuk in de richting der Boukengang geplaatst terwijl in dezelfde richting in de Oranjestraat een kruisstuk aanwezig is, zoodat er geheel op gerekend is de Rolderstraat in de toekomst met de Oranjestraat en de Stationstraat te kunnen verbinden- De kosten van het leggen der geheele hoofdleiding zullen een bedrag van fl. 500,- (vijf honderd gulden) niet te boven gaan. Hieronder is dan tevens begrepen het aan de firma Godschalk te restitueeren bedrag van fl. 45,-(vijf en veertig gulden)

In aanmerking nemende het verbruik der firma Godschalk en het vermoedelijke verbruik der Gebr. de Geeter is de rentabiliteit dezer leiding verzekerd.

Vertrouwende met vorenstaande aan Uw verzoek te hebben voldaan,

Hoogachtend
van U EdelAchtb.
De dw .dr .
C.J. V AN DER PLANK
Directeur

 

Asser Courant
12 augustus 1910.

Aan de Heeren Burgemeester en
Wethouders der gemeente Assen.

Edelachtbare Heeren,
Onder terugzending van het verzoek van de Gebr. de Geeter om met hunne  fabriek, welke in den Boukengang geplaatst wordt, aansluiting te verkrijgen aan de hoofdgasleiding, moet ik beleefd opmerken dat in genoemde weg geene hoofdgasleiding aanwezig is.
Hoewel het wel doenlijk is om genoemde fabriek vanuit de Rolderstraat van gas te voorzien, adviseer ik U toch om in de geheele Boukengang eene begoten ijzeren hoofdgasleiding -groot (niet te lezen) -te doen leggen. Binnen korten tijd zullen daar zeker meer verbruikers komen en zou het leggen van eene kleinere leiding een lapmiddel blijken te zijn geweest temeer daar vanaf de Rolderstraat ook al eene leiding ligt naar de borstelfabriek der firma Godschalk, waarvan de kosten destijds door genoemde firma aan de fabriek werden vergoed onder voorwaarde dat, wanneer de Gemeente mocht overgaan tot het aanbrengen van eene hoofdgasleiding in genoemde Boukengang, haar dit bedrag zal worden gerestitueerd.
Van deze leiding zou vanwege hare capaciteit geen gebruik kunnen worden gemaakt voor de te bouwen nikkelfabriek. Bij het leggen der nieuwe hoofdleiding in de Stationstraat is reeds een stuk in de richting der Boukengang geplaatst terwijl in dezelfde richting in de Oranjestraat een kruisstuk aanwezig is, zoodat er geheel op gerekend is de Rolderstraat in de toekomst met de Oranjestraat en de Stationstraat te kunnen verbinden- De kosten van het leggen der geheele hoofdleiding zullen een bedrag van fl. 500,- (vijf honderd gulden) niet te boven gaan. Hieronder is dan tevens begrepen het aan de firma Godschalk te restitueeren bedrag van fl. 45,-(vijf en veertig gulden)
In aanmerking nemende het verbruik der firma Godschalk en het vermoedelijke verbruik der Gebr. de Geeter is de rentabiliteit dezer leiding verzekerd.
Vertrouwende met vorenstaande aan Uw verzoek te hebben voldaan,
Hoogachtend
van U EdelAchtb.
De dw .dr .
C.J. V AN DER PLANK
Directeur