Het bedrijf door de jaren heen

Hinderwet 2 augustus 1910

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Assen:

Gezien een verzoekschrift van de Gebr. H. P. C. DE GEETER en T.E. DE GEETER,  wonende te Assen, waarbij vergunning gevraagd wordt tot het oprichten van eene Nikkelfabriek met dynamo van 4 volts en gasmotor van 5 lf2 p.k. , op een perceel gelegen aan de Boukengang, kadastraal bekend in Sectie M no.1778 binnen deze gemeente:

Overwegende, dat blijkens het daarvan opgemaakt proces- verbaal, tegen het inwilligen van het verzoek geene bezwaren zijn ingebracht;

Gelet op het advies van den Directeur der Gemeente werken d.d. 14 juli j.1 no.293 en op de missives van den Inspecteur van den Arbeid d.d. 13 juli j.l. no. 421/40 Dr. en d.d. 25 juli d.a.v. no. 443/40 Dr. ;

Gelet op de bepalingen der hinderwet;

Besluiten:

aan de gebroeders H.P .C. en T .E. DE GEETER voornoemd en hunne rechtverkrijgenden de aangevraagde vergunning te ver1eenen in voege als  is omschreven en aangetoond in de aan deze beschikking gehechte stukken en onder de volgende voorwaarden

I. de fundatie voor den dynamo en den gasmotor moet uit den vasten zandbodem van massiefmetselwerk of beton worden gemaakt

2. de scheidingsmuur tusschen het vertrek der slijpstoelen en het vertrek der nikkelbaden en van den moffeloven moet op gelijke fundatie als voor de buitenmuren vereischt gemaakt worden en verder worden opgetrokken ter zwaarte van de buitenmuren tot de na te noemen dakbeschieting;

3. de panbedekking moet met hout worden onderschoten terwijl in ieder vertrek een luchtkap ter grootte van minstens 0,50 M3 ingericht met schoepen, reikende 0.50 M. boven den nok moet worden aangebracht.

4. de lichttoevoer moet minstens 1/6 van de vloeroppervlakte bedragen, terwijl van de ramen minstens 2 in ieder vertrek voor een gedeelte tuimelend moeten zijn.

5. onder de nikkelbaden en 0,50 M. daarbuiten moet de vloer van waterdichte materialen zoodanig geconstrueerd worden, dat het verbruikswater afvloeit naar eene kolk, welke eveneens van waterdichte materialen moet worden gemetseld en tevens voorzien worden van een zuiveringsscherm.

De inrichting moet binnen den tijd van zes maanden na dag teekening voltooid en in werking gebracht zijn-

Assen, 2 Augustus 1910


Burgemeester en wethouders vnd.
M.A.D. JOLLES
De secretaris
VAN OMMEREN